Friday, February 20, 2015ב"ה

הזכרון החי

חי = 18 = בהוהחיים = 628 = האדם בהוה

= דרות בהוה = עמך בהוהזרע = 277 = נזכר = כל זכר

= זכר היה יהיה = כל ברבה

= רז סוד = נהיה אור = אור לבלובזורע = 283 = פגר = זמר לו = אומר לו

= זכר היה ויהיה = נזכור = זכרונזכרונה = 288 = הזכרונ = הזורע = פרח

= אני ברכה = נוה ברכהזכרונו = 289 = פטר = העטרה

= ממטר = אפרח

= בני הבכר = בני זכר = בני ברכה

= הרכב הבנהבזכרונה = 290 = פריבזכרונו = 291 = אצר = ארצזכרון = 933 = זכר עולם = עולם בכרה

= אם עלה ברכה = זכר אם עלהזכרונות = 689 = טפם = גופםזכרונותינו = 755 = טמון = זמן הבאזכרון חי = 951 = ספר תורההזרכון החי = 961 = ספרי תורה

יום הזכרון = 1554 = 555 = הנך

=
התורה הזכרון = את ההרה ברכה אשתי
=
את הרה הזכר אשתי = את ההרה עולם הברכה
=
אשר הילדה = האשר גלוי