Friday, February 20, 2015



ב"ה

הזכרון החי

חי = 18 = בהוה



חיים = 628 = האדם בהוה

= דרות בהוה = עמך בהוה



זרע = 277 = נזכר = כל זכר

= זכר היה יהיה = כל ברבה

= רז סוד = נהיה אור = אור לבלוב



זורע = 283 = פגר = זמר לו = אומר לו

= זכר היה ויהיה = נזכור = זכרונ



זכרונה = 288 = הזכרונ = הזורע = פרח

= אני ברכה = נוה ברכה



זכרונו = 289 = פטר = העטרה

= ממטר = אפרח

= בני הבכר = בני זכר = בני ברכה

= הרכב הבנה



בזכרונה = 290 = פרי



בזכרונו = 291 = אצר = ארצ



זכרון = 933 = זכר עולם = עולם בכרה

= אם עלה ברכה = זכר אם עלה



זכרונות = 689 = טפם = גופם



זכרונותינו = 755 = טמון = זמן הבא



זכרון חי = 951 = ספר תורה



הזרכון החי = 961 = ספרי תורה

יום הזכרון = 1554 = 555 = הנך

=
התורה הזכרון = את ההרה ברכה אשתי
=
את הרה הזכר אשתי = את ההרה עולם הברכה
=
אשר הילדה = האשר גלוי