Friday, December 30, 2011

יחזקאל ל"ז


את כורעת ללדת ישראל

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Wednesday, December 28, 2011

סוד בריאת הגויים

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Tuesday, December 27, 2011

משיח = שמח אם ובת


בלי לגלות את הקדושה בנקבה במלואה, לא נוכל לקבל המשיח

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Monday, December 26, 2011

מעשה ה(מ)רכבה - האות האחרונה


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, December 25, 2011

חנוכת הבית השלישי- חלק ג 
חילופי שמות כלים


בסרטון זה נראה, בע"ה, כמה חילופי שמות של כמה כלי (מ)קדש

סודות נפלאים מוסתרים בחילופים אלה, המראים איך תורה בנוי המשכבות
של אותיות, נקודות וטעמים ושמותיהם - ומעל התגים

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Thursday, December 22, 2011

עונג ועינוי: תאומים זהים


כדי לשים קץ לסבל

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com


Wednesday, December 21, 2011

אגלה סוד המשיח

משמעו כפשוטו


דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com

Sunday, December 18, 2011

חנוכת הבית השלישי - חלק א


בסרטון זה ובסרטונים בהמשך נראה, ב"ה, חילופים של כמה ענינים הקשורים לחג חנוכה שיגלו את פנימיות החג והגאולה

דורין אלן בל-דותן, צפת
DoreenDotan@gmail.com