Monday, March 16, 2015

ב"ה

צפת עיה"ק

צפת = 570 = מלך = לי לך = עתק = לב נפתח = פתח כל לב

עיר הקדש = 689 = עיר אבות = יער אבות
= גופם = טפם = להזכיר אותי
= כל בית זכר = כל בית ברכה
= כל דורי אבותי

צפת עיר הקדש = 1259 = 260
= כל דור = כל ענפי = הרנה = הנהר
= פתח כל לב גופם = נפתח לב גופם
= לי לך כל דורי אבותי